ng command list in Angular CLI

We have around 17 ng commands in Angular CLI listed below

 1. ng add.
 2. ng analytics.
 3. ng build.
 4. ng config.
 5. ng deploy.
 6. ng doc.
 7. ng e2e.
 8. ng generate.
 9. ng help.
 10. ng lint.
 11. ng new.
 12. ng run.
 13. ng serve.
 14. ng test.
 15. ng update.
 16. ng version.
 17. ng xi18n.

☝ ✍ Angular Wiki ✍☝
Get a short & sweet Angular tutorials delivered to your inbox every couple of days. No spam ever. Unsubscribe any time.