ng command list in Angular CLI

We have around 17 ng commands in Angular CLI listed below

 1. ng add.
 2. ng analytics.
 3. ng build.
 4. ng config.
 5. ng deploy.
 6. ng doc.
 7. ng e2e.
 8. ng generate.
 9. ng help.
 10. ng lint.
 11. ng new.
 12. ng run.
 13. ng serve.
 14. ng test.
 15. ng update.
 16. ng version.
 17. ng xi18n.
Avatar

Arunkumar Gudelli

Liked this post? Subscribe